Mixstaffel, Ergebnis vom 08.11.2019

Hanseklinikum vs. SVV I: 0:3